top of page
Palm Trees Beach View Andalusian Health Retreats

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemene Voorwaarden: deze door Andalusian Health Retreats gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Andalusian Health Retreats. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden vanaf de website.

 2. Boeking: de aanmelding voor door Andalusian Health Retreats retraites vindt plaats door het voldoen van een aanbetaling of het totale bedrag. De overeenkomst komt tot stand wanneer Ronnie Alt of een medewerker van Andalusian Health Retrets de ontvangst van de aanbetaling bevestigt.

 3. Deelnemer: degene die een retraite volgt of afneemt bij Andalusian Health Retreats.

 4. Aanbetaling (deposit) 30% van de totale aanbetaling: bij de aanmelding van een retraite kan de deelnemer tot 60 dagen voor aanvang kiezen een deposit te betalen, welke als aanbetaling voor deelname geldt. 

 5. Andalusian Health Retreats staat geregistreerd in het Spaanse handelsregister onder nummer Y5351535R.

 6. Prijs: de totale prijs van de retraite, inclusief de aanbetaling.

 7. Retraite: een door Andalusian Health Reteats georganiseerde retraite.

 8. Website: www.andalusianhealthretreats.com

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle retraites. Op het moment van een boekingsaanvraag voor een retraite, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.

 2. Andalusian Health Reteets kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website. 

3. Deelname retraite, Inschrijfgeld

 1. Een deelnemer kan deelnemen aan een retraite nadat deze zich vooraf bij Ronnie Alt, Andalusian Health Retreats daarvoor heeft ingeschreven en de overeengekomen prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@andalusianhealthretreats.com.

 2. Een plaats in een retraite is definitief nadat Andalusian Health Retreats de betaling van de prijs c.q. de aanbetaling heeft ontvangen of een ondertekend deelnamecontract.

 3. Voor sommige retraites geldt een vroegboekkorting. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

4. Betaling

 1. De betaling van een retraite moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen retraite, tenzij dit anders is afgesproken.

 2. Betalingen kunnen worden gedaan via onze website of wanneer tenzij anders overeengekomen! bijvoorbeeld via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Andalusian Health Retreats.

 3. Bij aanmelding voor een retraite dient een eventuele aanbetaling uiterlijk 7 dagen na boekingsbevestiging te worden voldaan, tenzij anders afgesproken. Het dan resterende bedrag dient uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de geplande retraite te zijn voldaan.

 4. Bij boekingen minder dan 60 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.

 5. Bij niet tijdige betaling heeft Andalusian Health Retreats het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

5. Annulering deelname retraite 

 

Na inschrijving geld een bedenktijd van 14 dagen, daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

 1. Annulering van deelname aan een geplande retraite kan slechts per e-mail plaatsvinden. Per e-mail: info@andalusianhealthretreats.com.

 2. Annulering tot twee maanden voor aanvang: 50% van de totale som (trainingskosten en eventuele verblijfskosten);

 3. Annulering tussen twee maanden en vier weken voor aanvang 75% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

 4. Annulering vanaf vier weken voor aanvang 100% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

 5. Bij verhindering is het mogelijk iemand anders zonder bijkomende kosten  iemand jouw plek te laten overnemen.

 6. Bij annulering door Andalusian Health Reteeats wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht, wordt het door de deelnemer reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag volledig terugbetaald. We doen er alles aan om bij verhindering van de trainer passende vervanging te regelen. De deelnemer wordt daar altijd vooraf van op de hoogte gesteld.

 7. Deelname aan het programma tijdens de retraite, is op basis van vrijwilligheid en op eigen risico. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Programma retraite, en locatie

 1. Het programma van de retraite, is te vinden op de website. Andalusian Health Retreats behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

 2. De locatie waar de retraite, training of workshop plaatsvindt is te vinden op de website. Andalusian Health Retreats behoudt zich het recht voor de locatie te allen tijde te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de retraite, in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7. Eigen risico & Aansprakelijkheid

 1. Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Andalusian Health Retreats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met deelname aan een retraite van Andalusian Health Reteeats. De lessen zijn altijd gericht op goed luisteren naar jouw grenzen en mogelijkheden.

 2. Andalusian Health Retreats werkt zeer zorgvuldig en alleen met gekwalificeerde trainers. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een training. Door deelname aan een retraite, van Andalusian Health Retreats, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.

 3. Andalusian Health Retreats biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure of ongemak te verminderen:

 • Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je op retraite kunt.

 • Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de retraite begint..

 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent op, stop zodra je ongemak ervaart.

 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke en geestelijke signalen.

 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn of emotioneel te zwaar.

 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 • Neem contact op met de desbetreffende docent of met één medewerker van ons team, ook na  de trainingssessies of tussen de sessies door als je dingen tegenkomt die lastig zijn of teveel zijn.

 

 

8. Medische disclaimers

 1. De yoga, qigong, chineng, dans, paardencoaching, meditatiesessies en de voorlichting zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek tevoren lichamelijke en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

 2. Meldt voorafgaand aan deelname altijd aan de docent of je lichamelijke of psychische klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

 3. Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Andalusian Health Retreats en trainers voor welke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de retraite.

9. VERZEKERING

 1. Zorg-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Annuleringsverzekering is aan te raden.

 2. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting zijn volledig voor rekening van de deelnemer.

10. Persoonsgegevens

 1. Andalusian Health Retreats verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Andalusian Health Retreats gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 2. Andalusian Health Retreats gebruikt de in artikel "10. Persoonsgegevens 1" genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld of via e-mail. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van Andalusian Health Reteeats gebruik kan worden gemaakt.

 3. Andalusian Health Retreats geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11. Gedrag Deelnemer

Andalusian Health Retreats verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

12. VERZEKERING

 1. Zorg-, ongevallen- en reisverzekering zijn verplicht. Annuleringsverzekering is aan te raden.

 2. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting zijn volledig voor rekening van de deelnemer.

bottom of page